Sorry, please say it again

The Seoul Design Foundation announced on Wednesday that an exhibition "Sorry, Please Say That Again" will be taking place at the Dullegil Gallery on the 4th floor of the Dongdaemun Design Plaza (DDP) Museum from sept 15- sept.29.

Text datas from poems of Korean avant-garde writer Yi Sang and a Dutch surrealist poet Paul van Ostaijen (1896-1937) are extracted, and two yong artists from both countries re-constructed poems.

Korean artist Park So-yoon and Dutch artist Vera van de Saif created the works of the two poets into media art works in the form of literature (text), music (sound), and art (image) using AI. The two artists attempted to solve the lack of communication due to language barrier using modern technology, AI.

The name of the exhibition also displays the purpose of this project well.

"Sorry, Please Say That Again" is one type of command that asks for input again when the AI does not understand the input value properly. The exhibition planner said this command is AI making effort to guide various methods for better communication.

The exhibition consists of three works in the form of media art.

The first work "001 Somewhere between the two frontal lines" (Literal Translation) in shown in the form of a diaglogue between the two poets. A conversation between two differerent-lanuage-speaking poets was possible by a translation algorithm that switches between Korean, Dutch, and English.

The second work "002 Now I Feel the Dying Sunlight Take Me" (Literal Translation) is shown in three large screens by AI who has learned about concrete poetry. Concrete poetry refers to a form in which characters, figures, and more are arranged in the form of pictures.

The third work "003 When Sharp and Rough" (Literal Tranlation) is a work in which the sensor captures the movement of the viewer and brings the visualized languages on the screen. Based on the movement of a viewer, auditory information in Korean or Dutch, and visualinformation by texts or images are delivered simultaneously.

Sound installation by Andrzej Konieczny

Hey there, this is the default text for a new paragraph. Feel free to edit this paragraph by clicking on the yellow edit icon. After you are done just click on the yellow checkmark button on the top right. Have Fun!

Seoul Design Foundation ogłosiła w środę, że wystawa "Sorry, Please Say That Again" będzie miała miejsce w Dullegil Gallery na 4 piętrze muzeum Dongdaemun Design Plaza (DDP) od 15 do 29 września.

Dane tekstowe z wierszy koreańskiego pisarza awangardowego Yi Sang i holenderskiego poety surrealistycznego Paula van Ostaijena (1896-1937) zostały wyodrębnione, a dwóch artystów yong z obu krajów zrekonstruowało wiersze.

Soyun Park i Vera van de Saif stworzyli dzieła obu poetów w formie literatury (tekst) i sztuki (obraz) przy użyciu AI. Dwójka artystek próbowała rozwiązać problem braku komunikacji wynikający z bariery językowej przy użyciu nowoczesnej technologii, jaką jest AI.

Nazwa wystawy również dobrze oddaje cel tego projektu.

"Sorry, Please Say That Again" to jeden z typów komend, który prosi o ponowne wprowadzenie danych, gdy AI nie rozumie prawidłowo wartości wejściowej. Planista wystawy powiedział, że ta komenda to wysiłek SI, aby kierować różnymi metodami dla lepszej komunikacji.

Wystawa składa się z trzech prac w formie sztuki medialnej.

Pierwsza praca "001 Gdzieś między dwoma frontami" (Tłumaczenie dosłowne) pokazana w formie diaglogu między dwoma poetami. Rozmowa pomiędzy dwoma różnojęzycznymi poetami była możliwa dzięki algorytmowi tłumaczącemu, który przełącza się pomiędzy koreańskim, holenderskim i angielskim.

Druga praca "002 Now I Feel the Dying Sunlight Take Me" (Literal Translation) jest prezentowana na trzech dużych ekranach przez AI, która poznała poezję konkretną. Poezja konkretna odnosi się do formy, w której postacie, figury i inne są ułożone w formie obrazów.

Trzecia praca "003 When Sharp and Rough" (Literal Tranlation) to praca, w której czujnik rejestruje ruch widza i przenosi na ekran zwizualizowane języki. W zależności od ruchu widza, jednocześnie dostarczane są informacje dźwiękowe w języku koreańskim lub holenderskim oraz informacje wizualne w postaci tekstów lub obrazów.

Instalacja dźwiękowa autorstwa Andrzeja Koniecznego

잘알아듣지못했어요다시한번말씀해주세요_박소윤_vera_0153_web
잘알아듣지못했어요다시한번말씀해주세요_박소윤_vera_0114_web
잘알아듣지못했어요다시한번말씀해주세요_박소윤_vera_0087_web
잘알아듣지못했어요다시한번말씀해주세요_박소윤_vera_0028_web