Antropocen

Antropocen (Anthropocene) was a half-improvised social-response work for non-trained dancers and performers. It was a part of Polish Dance Theatre workshops that was related to every part of their work - dance, music and drama.


In a music-related field, with Michał Przybyła — dancer from Polish Dance Theatre, we’ve created a 15 minutes performance that was an investigation into sounds, movements and self-awareness. The performers took part in 3 movements:


1. Acoustic searching for the audio-pleasant place due to the interference of the sinusoidal notes in the space


2. Movement searching with bamboo sticks, that was an interference of the rhythmical approach of each other


3. Inner voice searching with imagining pitch, density and volume of the singing note.


Poznan, 2019

Antropocen był na wpół improwizowaną pracą o charakterze społecznym przeznaczoną dla każdego. Była to część warsztatów Polskiego Teatru Tańca, która odnosiła się do każdej części ich rzemiosła.


W obszarze muzycznym, z Michałem Przybyłą - tancerzem Polskiego Teatru Tańca, stworzyliśmy 15-minutowy spektakl, który był badaniem dźwięków, ruchów i samoświadomości. Wykonawcy brali udział w 3 ruchach:


1. Akustyczne poszukiwanie miejsca dźwiękowo przyjemnego dzięki interferencji sinusoidalnych tonów w przestrzeni


2. Ruchowe poszukiwanie za pomocą kijów bambusowych, które było interferencją rytmicznego zbliżania się do siebie.


3. Poszukiwanie głosu wewnętrznego z wyobrażeniem wysokości, gęstości i głośności śpiewanej nuty.


Poznań, 2019 r.