Kongres:2071

Congress: 2071 is created on genologically undefined ground. On the one hand it has ties to dramatic theatre, on the other hand it is also firmly rooted in music, but in a different way than opera or musical theatre in general. Congress: 2071 is also strongly linked to movement and dance theatre, as well as to the performance tradition. In the formal and world-creating sense, the Congress is inspired by Stanisław Lem's works, and especially by The Tales of Pilot Pirx, which, by the way, have their emanation in the project and constitute a direct point of reflection for non-history. Because the creators consistently move away from storytelling, they also move away from history as such, although on the other hand they are still connected to it, because the future is connected to history, although it constantly abandons it...

The creators, in collaboration with a group of amateurs, create a show which thematically concerns a future fifty years away from today, they ask themselves questions about this future, they try to predict, speculate and verify potentialities on the basis of the same data over and over again. This process is heterogeneous in nature. Text is only one of the tools for thinking and talking about the future, music and movement are equivalent tools: movement triggers the audiosphere, the audiosphere triggers words, words trigger movement, movement triggers music and so on... Everything happens in a world of precise rules, although the number of possible solutions is infinite.

The system may work differently depending on the audience, including their micro- movements, random actions and noises. The creators treat the subject of the future in a multi-faceted way. They are interested in both folly, prediction and fantasy, considerations of causality and initiative, designing the future, and phenomena related to diversified theories of temporality. Congress: 2071 is a conceptual variation on the future fifty years from now, a variation that also refers to the thread of the relativity of the understanding of time, including these fifty years, and also poses the question of, how many fifty years from now it is.

Text and direction | Zdenka Pszczolowska Music | Andrzej Konieczny
Choreography | Oskar Malinowski
Lights | Arkadiusz Kuczynski

Production | Zuzanna Glowacka

Kongres: 2071 to tytuł off-opery w reżyserii Zdenki Pszczołowskiej z muzyką Andrzeja Koniecznego. Spektakl, którego premiera odbyła się 5 października 2021 r. w CK ZAMEK był podsumowaniem intensywnych warsztatów muzyczno-performerskich pod tym samym tytułem.

Kongres: 2071 powstaje na genologicznie nieokreślonym gruncie. Z jednej strony ma związki z teatrem dramatycznym, z drugiej jest także mocno osadzony w muzyce, jednak w inny sposób niż opera lub teatr muzyczny w ogóle. Kongres: 2071 jest też silnie związany z teatrem ruchu i tańca, a także z tradycją performansu. W sensie formalnym i światotwórczym inspirację dla Kongresu stanowi twórczość Stanisława Lema, a zwłaszcza Opowieści o pilocie Pirxie, które zresztą mają swoją emanację w projekcie i stanowią bezpośredni punkt odbicia dla nie-historii. Bo twórcy konsekwentnie odchodzą od fabularnego prowadzenia opowieści, oddalają się także od historii jako takiej, choć z drugiej strony cały czas są z nią związani, bo przyszłość jest związana z historią, choć przecież nieustannie ją porzuca…  

Twórcy we współpracy z grupą amatorów kreują widowisko (choć to chyba nie jest najlepsze określenie właściwego wydarzenia, ale na razie nikt z zespołu nie wymyślił lepszego), które tematycznie dotyczy przyszłości odległej o pięćdziesiąt lat od dzisiaj, zadają sobie pytania o tę przyszłość, próbują przewidywać, spekulować i weryfikować potencjalności na podstawie wciąż tych samych danych. Proces ten ma charakter niejednorodny. Tekst stanowi tylko jedno z narzędzi do myślenia i mówienia o przyszłości, równoważne narzędzia stanowią muzyka i ruch: ruch uruchamia audiosferę, audiosfera uruchamia słowa, słowa uruchamiają ruch, ruch muzykę i tak dalej… Wszystko dzieje się w świecie precyzyjnych reguł, chociaż liczba możliwych rozwiązań jest nieskończona. Układ może zadziałać inaczej w zależności od publiczności, w tym jej mikroruchów, przypadkowych działań i odgłosów.

Twórcy traktują temat przyszłości w sposób wieloaspektowy. Interesują ich zarówno gusła, przewidywania i fantazje, rozważania na temat sprawczości i inicjatywy, projektowania przyszłości, jak i zjawiska związane ze zdywersyfikowanymi teoriami czasowości. Kongres: 2071 to konceptualna wariacja na temat przyszłości za pięćdziesiąt lat, wariacja odnosząca się także do wątku relatywności pojmowania czasu, także tych pięćdziesięciu lat, stawiająca też pytanie o to,

ile to pięćdziesiąt lat od dziś.

IMG-3474
IMG-3475