oly. rzeczy, których nie mówię kiedy jestem dorosła

Oly. (Aleksandra Komsta) is a singer and songwriter. At the age of 20, she released her debut album entitled Home (2015, Nextpop). At the time, numerous reviews of the album included praise describing Oly.'s exceptional compositional talent, her authenticity and sensitivity. Participants in the recording of "Home" included: Low Roar, Fismoll, Kari and Baasch, and the album's producer was Robert Amirian.

The three years following the release of the debut album were a period of development, building the consciousness of a young woman maturing in life, processing the surrounding world and her own life experiences through the filters of artistic sensitivity and uncommon imagination. The result of these reflections and many months of work is Oly's second album. titled. „Rzeczy których nie mowię kiedy jestem dorosła”

Wanting to describe the difference between the first and second albums in the shortest way, it seems appropriate to say that they differ... in color. "Home" was an album full of noble, minimalist shades of gray and the cool light of Scandinavian inspiration. The new album is painted from a full palette of colors, with different temperatures and intensities. This applies both to the basic layer, which is the music - extremely diverse as well as multifaceted, full of dynamic, emotionally and production-diverse compositions, framed by bold, creative arrangements - and to the unique artwork.

This is a beautiful and moving album, primarily by the strength of Oly's emotions, melodies and lyrics, but also by the imagination, talent and energy of Andrzej Konieczny, who supports her - a young arranger and producer of the album, performer of many instrumental parts and producer of most recordings. The recordings featured musicians who collaborated with the artist and accompanied her at concerts, as well as special guests Andrzej Smolik (electronics) and Baasch (vocals).

The album contains 11 tracks, plus 4 bonus tracks, among which the first single promoting the album entitled "Mapa naszych miejsc" appeared.

text from the website:

https://wpna.fm/oly-wydala-drugi-album-pod-tytulem-rzeczy-ktorych-nie-mowie-kiedy-jestem-dorosla/#author_page

Oly. (Aleksandra Komsta) jest piosenkarką i autorką tekstów. Mając 20 lat wydała swój debiutancki album pt. „Home” (2015, Nextpop). W licznych recenzjach albumu pojawiły się wówczas słowa uznania opisujące wyjątkowy talent kompozytorski Oly., jej autentyczność i wrażliwość. W nagraniu „Home” wzięli udział m. in.: Low Roar, Fismoll, Kari czy Baasch, a producentem albumu był Robert Amirian.

Trzy lata po wydaniu debiutanckiego krążka były okresem rozwoju, budowaniem świadomości dojrzewającej życiowo młodej kobiety, przetwarzającej otaczający świat i własne doświadczenia życiowe przez filtry artystycznej wrażliwości i niepospolitej wyobraźni. Efektem tych przemyśleń i wielomiesięcznej pracy jest drugi album Oly. pt. „Rzeczy których nie mowię kiedy jestem dorosła”.

Chcąc najkrócej opisać różnicę między pierwszą a drugą płytą, właściwe wydaje się stwierdzenie, że różnią się one… kolorem. „Home” był płytą pełną szlachetnych, minimalistycznych odcieni szarości i chłodnego światła skandynawskich inspiracji. Nowa płyta namalowana jest z pełnej palety barw, o różnej temperaturze i intensywności. Dotyczy to zarówno podstawowej warstwy, jaką jest muzyka - niezwykle różnorodna jak i wielowątkowa, pełna dynamicznych, zróżnicowanych emocjonalnie i produkcyjnie kompozycji, oprawionych w ramy śmiałej, kreatywnej aranżacji, jak i wyjątkowej oprawy graficznej.

To album piękny i poruszający, przede wszystkim siłą emocji, melodii i tekstu Oly., ale też wyobraźnią, talentem i energią wspierającego ją Andrzeja Koniecznego – młodego aranżera i producenta płyty, wykonawcy wielu partii instrumentalnych i realizatora większości nagrań. W nagraniach wzięli udział muzycy współpracujący z artystką i towarzyszący jej na koncertach oraz specjalni goście: Andrzej Smolik (elektronika) i Baasch (wokal).

Album zawiera 11 utworów, a dodatkowo 4 bonus tracki, wśród których pojawił się pierwszy singiel promujący album pt. „Mapa naszych miejsc”.

tekst zaczerpnięty ze strony:

https://wpna.fm/oly-wydala-drugi-album-pod-tytulem-rzeczy-ktorych-nie-mowie-kiedy-jestem-dorosla/#author_page