Struktury 

"Structures" is a board game created in cooperation between the Academy of Music (...) and the (...) Centre in Owińska.
During the process of designing the game, we tried to work out a model of activity which would enable us to cross the borders of the media which is a board game. Its entertainment value is as equally important as its educational and cognitive values. An additional value that resulted from the prototyping process is an attempt to redefine the graphic language we applied to create communication within sound structures.
The prototype is a turn-based game, built on specially designed cards. Musical instruments can be added to the game, although they are not necessary for gameplay. The cards and the type of entertainment are designed in such a way that each participant in the game has an equal chance in performing the tasks needed to play and complete a turn. Currently the cards are made by 3D printing, but the next stage of the structure game work will be to develop more copies, using technologies related to ecological or sustainably sourced materials (mushrooms, algae, bamboo).
The musical notation and gameplay model is also partly inspired by the works of Polish composers:
Witold Lutosławski - in the field of gameplay (inspiration by controlled aleatorism)
Krzysztof Penderecki - in the field of extended musical notation techniques
Eugeniusz Rudnik - in the field of "found sound", sound collage, programme music.
The musical notation used in the project is intentionally not objective. Thanks to this, each player, whenever he plays, is not able to expect the sound effect. This makes the game free of expectations and the activities around the game are focused on cooperation, coexperience, responsibility for the improvised result of the game, which results in building space of co-existence and sound awareness of the game participants.

„Struktury” to gra planszowa stworzona w kooperacji Akademii Muzycznej (…) i Ośrodka (…) w Owińskach.
Podczas procesu projektowania gry staraliśmy się wypracować model działania, który umożliwiałby przekraczanie granic medium, jakim jest gra planszowa. Jej walor rozrywkowy jest więc równie ważny, jak walory edukacyjne i poznawcze. Dodatkową wartością, która powstała w trakcie procesu prototypowania jest próba zdefiniowania na nowo języka graficznego, którym posługujemy się do tworzenia komunikacji w obrębie struktur dźwiękowych.
Prototyp jest grą turową, opartą o specjalnie zaprojektowane karty. Dodatkiem do gry mogą być instrumenty muzyczne, choć nie są one konieczne w rozgrywce. Karty oraz typ rozrywki są zaprojektowane w taki sposób, by każdy uczestnik gry miał równe szanse w wykonywaniu zadań, potrzebnych do zagrania i zakończenia tury. Obecnie karty są wykonane metodą druku 3D, lecz następnym etapem prac związanych z grą struktury będzie opracowanie kolejnych egzemplarzy, wykorzystując technologie związane z materiałami ekologicznymi lub pozyskanymi w zrównoważony sposób (grzyby, algi, bambus).
Notacja muzyczna, oraz model rozgrywki jest też częściowo inspirowany dziełami polskich kompozytorów:
Witolda Lutosławskiego - w dziedzinie rozgrywki (inspiracja aleatoryzmem kontrolowanym)
Krzysztofa Pendereckiego - w dziedzinie rozszerzonych technik notacji muzycznej
Eugeniusza Rudnika - w dziedzinie „found sound”, collage’u dźwiękowego, muzyki programowej.
Notacja muzyczna użyta w projekcie celowo nie jest notacją obiektywną. Dzięki temu każdy z graczy, ilekroć zagra, nie jest w stanie spodziewać się efektu dźwiękowego. Czyni to grę wolną od oczekiwań i działania wokół rozgrywki są skupione na kooperacji, współodczuwaniu, odpowiedzialności za improwizowany wynik gry czego wynikiem jest budowanie świadomości dźwiękowej uczestników gry.

IMG-3662
IMG-3661