Upiory - Teatr Wybrzeże

A loving mother tries to protect her son from the legacy left to him by his late father, but a plot full of family secrets becomes a trap for young Osvald, into which he must sooner or later fall. The play by the Norwegian classicist touches on the painful problem of inheriting from one's ancestors the consequences of their deeds and experiences, and its pronunciation is almost as tragic as the Greek drama, in which escape from destiny is impossible, and any attempt to circumvent it, ends in disaster.

Director Olga Grzelak about the play: "Ibsen's drama is a thoroughly up-to-date text, despite being more than a century old. I'm particularly interested in the subject of people's entanglement in the past of their own ancestors, which cannot be easily dealt with, which escapes the control of those who have to inherit it. This past catches up with successive generations, whose tragedy is their simultaneous willingness and inability to break the chain of ghastly dependencies. Together with the co-directors and the acting troupe, we free UPIORS from the rigid naturalistic convention and inscribe Ibsen's world into magical realism."

The play is co-financed by the Stanislaw Wyspianski Academy of Theater Arts in Krakow as part of the Fund to Start program.

Translation: Anna Marciniakówna
Dramaturgy and direction: Olga Grzelak (Zdenka Pszczolowska)
Set and costume design: Anna Oramus
Music: Andrzej Konieczny
Visuals: Natan Berkowicz
Light direction: Klaudyna Schubert
Choreography: Oskar Malinowski

Kochająca matka próbuje uchronić syna przed dziedzictwem, jakie pozostawił mu jego nieżyjący ojciec, ale pełna rodzinnych tajemnic intryga staje się dla młodego Osvalda pułapką, w którą wcześniej czy później musi wpaść. Sztuka norweskiego klasyka dotyka bolesnego problemu dziedziczenia po przodkach konsekwencji ich czynów i doświadczeń, a jej wymowa jest niemal tak samo tragiczna jak grecki dramat, w którym ucieczka przed przeznaczeniem jest niemożliwa, a każda próba ominięcia go, kończy się katastrofą.

Reżyserka Olga Grzelak o spektaklu: „UPIORY Ibsena to tekst na wskroś aktualny, mimo że ponad stuletni. Mnie szczególnie interesuje w nim temat uwikłania ludzi w przeszłość własnych przodków, z którą nie da się łatwo uporać, która wymyka się kontroli tych, którym przyszło ją dziedziczyć. Ta przeszłość dopada kolejne pokolenia, których tragedią jest jednoczesna chęć i niemożność przerwania łańcucha upiornych zależności. Wraz ze współrealizatorami i zespołem aktorskim uwalniamy UPIORY ze sztywnej konwencji naturalistycznej i wpisujemy Ibsenowski świat w realizm magiczny.”

Spektakl współfinansowany przez Akademię Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie w ramach programu Fundusz na Start.

Przekład: Anna Marciniakówna
Dramaturgia i reżyseria: Olga Grzelak (Zdenka Pszczołowska)
Scenografia i kostiumy: Anna Oramus
Muzyka: Andrzej Konieczny
Wizualizacje: Natan Berkowicz
Reżyseria światła: Klaudyna Schubert
Choreografia: Oskar Malinowski

Upiory-fot-NK-4
Upiory-fot-NK-26