we used to cry

we used to cry -  v.0.2


approx. 15 minutes


additional note - all performers should consider moving in space based on the paths defined by a virtual circle on the floor. All walking is performed in clock-wise direction, all encounters are performed in counterclockwise directions.
All movements are scalable in a sense of combinations of movements, amount of performers, order.

Performance tags:

when I participate in feelings with others? / possible ways of observation / a small act is worth a million thoughts / listening is a staying with discomfort / resonance is vibrant way of mutuality and affecting each other / so how to make it visible? / get exhausted with me / bursts of repeatable everyday tasks / why I am crying?
Intimate situations can evolve into performance.


Performance as a second (or first) human nature can be triggered by intimacy.


Is this the human nature?


Where are the borders of performing?

Where and when you are not performer?

Why you are not performing?

Intimacy as a tool of natural movement?


What means to be natural or neutral in performance?


How it is connected to theatrical heritage?

acting?
performing?


Is performing an observation of a presence?
Is intimacy an observation of a presence?


How to connect both?


when I participate and react in other human beings emotions?


how far can resonance push us towards intimacy?

we used to cry - v.0.2uwaga dodatkowa - wszyscy wykonawcy powinni rozważyć poruszanie się w przestrzeni w oparciu o ścieżki wyznaczone przez wirtualne koło na podłodze. Wszystkie chody wykonywane są w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, wszystkie spotkania wykonywane są w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Wszystkie ruchy są skalowalne w sensie kombinacji ruchów, ilości wykonawców, kolejności.

Tagi związane z wykonaniem:

kiedy uczestniczę w uczuciach z innymi? / możliwe sposoby obserwacji / mały czyn wart jest miliona myśli / słuchanie to przebywanie z dyskomfortem / rezonans to wibrujący sposób wzajemności i oddziaływania na siebie / jak więc uczynić go widocznym? / zmęcz się ze mną / wybuchy powtarzalności codziennych zadań / dlaczego płaczę?
Sytuacje intymne mogą ewoluować w performance.


Performance jako druga (lub pierwsza) natura ludzka może być wyzwalana przez intymność.


Czy taka jest ludzka natura?


Gdzie są granice performansu?

Gdzie i kiedy nie jesteś performerem?

Dlaczego nie jesteś performerem?

Intymność jako narzędzie naturalnego ruchu?


Co oznacza bycie naturalnym lub neutralnym w performansie?


Jak to jest związane z dziedzictwem teatralnym?

aktorstwem?
performansem?


Czy wykonywanie jest obserwacją obecności?
Czy intymność jest obserwacją obecności?


Jak połączyć jedno i drugie?


kiedy uczestniczę i reaguję na emocje innych ludzi?


Jak daleko rezonans może nas popchnąć w stronę intymności?

IMG_5368
IMG_5357
IMG_5362
IMG_5360
IMG_5359
IMG_5356
IMG_5367
IMG_5366
IMG_5364
IMG_5357
IMG_5355